OBECNÍ ČOV

Komunální čistírny odpadních vod (100 – 50 000 EO)

Obecní ČOV - model ČOV

BIOLOGICKÉ ČISTÍRNY

Biologické aktivační čistírny s úplnou aerobní stabilizací kalu, zajišťující nitrifikaci, denitrifikaci a částečně i biologické odstranění fosforu.

VÝHODY SYSTÉMU

Použitá technologie SBR má významně menší nároky na plochu než konvenční technologie. Provoz nevyžaduje stálou přítomnost obsluhy, je plně automatický.

PROCES ŘÍZENÍ

Provoz čistírny je řízen průmyslovým počítačem, který optimalizuje chod čistírny v reálném čase v závislosti na množství a kvalitě odpadních vod.

MONITORING

Řídicí systém čistírny je možné napojit na dálkový přenos dat do centrálního dispečinku pomocí telefonu nebo přes internet.

MONOBLOK – T

Technologie, určená pro komunální čistírny odpadních vod do 500 obyvatel:

 • skládá se z vyrovnávací nádrže, SBR reaktoru a kalojemu
 • ideální systém pro rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV
 • je vhodná i pro čištění průmyslových, biologicky čistitelných odpadních vod

FLEXIDIBLOK

Technologie, určená pro komunální čistírny odpadních vod nad 500 obyvatel:

 • skládá se z rozdělovacího objektu, dvojice SBR reaktorů, které se střídají ve funkci a dvou kalojemů
 • je funkční už při přítoku 10% návrhové kapacity nebo možno uvést čistírnu zpočátku na dovoz vody ze žump
 • při poruše na jednom z reaktorů, druhý z dvojice automaticky zajišťuje průtok čistírnou bez přerušení její čistící funkce až do doby opravy

POPIS TECHNOLOGIE

Jde o technologii s přerušovaným provozem, která je řízena průmyslovým počítačem. U tohoto typu technologie je vynechána na rozdíl od kontinuálních čistíren dosazovací nádrž. Proces čištění odpadních vod probíhá díky přerušovanému provozu v jedné nádrži. Postupně se tu střídají fáze:

 • plnění,
 • aktivační,
 • sedimentační
 • dekantační fáze (prázdnění).

Jednotlivé fáze mohou být modifikovány a nastaveny tak, aby byly co nejlépe adaptovány na vyčištění přitékající odpadní vody.

NÁVRH TECHNOLOGIE

S ohledem na velkou variabilnost systému se prakticky každá čistírna navrhuje s přizpůsobením na konkrétní situaci. Technologii je možné osazovat do nádrží jakýchkoliv tvarů a materiálů. Při dodržení potřebných objemů reaktorů se čistírny navrhují pro libovolný počet EO.

Čistírny jsou vybaveny běžně vyráběnými dmychadly a čerpadly od různých výrobců v závislosti na požadavcích investora (cena, spolehlivost atd.). Originálním prvkem našich ČOV jsou speciálně sestavené řídicí systémy, které jsou většinou propojeny v jeden celek se silovým rozvaděčem.

DÁLKOVÁ KONTROLA ČOV

U všech námi realizovaných technologií obecních ČOV nabízíme dálkový přenos dat. Dálkové řízení ČOV TOPAS probíhá ve 3 úrovních:

 1. Počítačová jednotka na ČOV – řízení ČOV v reálném čase, záznam dat
 2. Spojení ČOV s dispečinkem – 1x za den cca 2minutový přenos dat, minimální náklady na komunikaci, okamžité hlášení v případě poruchy (pevná linka, GSM)
 3. Dispečink dálkové kontroly – zkušený technolog vyhodnocuje data – v případě potřeby vysílá servisní techniky k odstranění poruchy

VÝHODY SBR

 • vypořádá se i s nevyrovnanými průtoky
 • vysoká a stálá kvalita vody na odtoku
 • nižší provozní nároky oproti jiným systémům
 • velká flexibilita
 • spolehlivost
 • jednoduchost
 • nižší prostorové nároky oproti kontinuálním systémům
 • nemá přímé hydraulické propojení mezi přítokem a odtokem

ŘÍZENÍ ČOV

Čistírna je opatřena řídicí jednotkou, která okamžitě reaguje na měnící se přítok odpadních vod a podle skutečného zatížení upravuje čisticí cyklus, čímž je zajištěno, jak navýšení případné hydraulické kapacity v případě deště, tak snížení výkonu, šetření energie a regenerování kalu v případě nižšího nátoku.

Řídicí jednotka je uzpůsobena dálkovému přenosu dat a může tak být ovládána z dispečerského centra.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.